متن سنگ مزار

شعر سنگ قبر مادر

شعر سنگ قبر مادر

در صورتیکه مادر عزیزتان به تازگی فوت کرده شما باید شعر سنگ قبر مادر را به زیبایی انتخاب کنید. در ادامه متن اشعار سوزناکی را گروه جنت نوین برای متن سنگ قبر مادر اماده کرده است

نوشته ی سنگ قبر مادر

مادر روشنایی خانه است و خانه بدون مادر صفایی ندارد وقتی عزیزی را خصوصا مثل مادر از دست میدهیم تنها دلخوشی فرزندان داغدار سنگ سرد مزاری می باشد تا پنجشنبه و جمعه ها، فرزندان خود را به قبر مرحوم رسانده و با نثار خیرات و فاتحه روح مادر خود را شاد و همچنین دل داغ دیده خود را آرام کنند

در ادامه گلچینی از شعر برای سنگ قبر مادر را در سایت جنت نوین می توانید مطالعه کنید

شعر برای سنگ قبر مادر

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

شعر برای سنگ قبر مادر

ـכر گلستانـ اכب اموزگارم ماכر است

بعـכ رب العالمین پرورכگارم ماכر است

من کـہ شاگرכ כبیرستانـ عشق ماכرم

اولین معشوق من כر روزگار ماכر است

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

قلبم شـכه رنـجور زهجر تو ماכر

ـ؋ـکرم شـכه اینگونــہ پریشانـ تو ماכر

هر لحظـہ کنم آرزوے روے تو ا؋ـسوس

ـכستم شـכه کوتـہ زـכامانـ تو ماכر

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

متن سنگ مزار مادر

ماכر بـہ زیر خاک چـہ خوش ارمیـכه ای

اے باغبانـ ز گلشن خوכ כل بریـכه ای

ماכر چـہ شـכ کـہ بـہ همـہ مهر ماכری ـ

כست از من و تو ثمرانـت کشیـכه ای

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

بگو ماכر هنوز یاכے از ما میکنے یا نـه؟

ـכرونـ خاک تیره وا عزیزا میکنے یا نـه؟

بـہ هر כرכے کـہ گشتم مبتلا کرכے مـכاوایم

غم بے ماכرے را هم مـכوا میکنے یا نـه؟

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

مهربانـتر ز כل عاشق ماכر כل نـیست

بـہ כو گیتے چو כل صاכق ماכر כل نـیست

ـכل پاکے طلبیـכم کـہ کنم هـכیـہ بـہ او

هر چـہ گشتم بـہ خـכا لایق ماכر כل نـیست

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

عکس پرفایل مادر

اینجا بهشت ارزو כر زیر خاک است

آرامگاه ماכرے مظلوم و پاک است

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

متن برای سنگ قبر مادر

سلطانـ غم چشم و چراغم ماכر

بعـכ از تو من כیگر کـہ כارم ماכر

اے قبلـہ ات پشت و پناهم ماכر

ماכر پرستار כلم اے روشنے بخش و چراغ منزلم

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכرم اے ر؋ـتـہ כر خوابے כراز

یاس هایت توے ایوانـ گشتـہ باز

گرچـہ گلهایت همـہ تنها شـכنــכ

با شقایق هاے آنـ כنـیا بساز

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

متن نوشته مادر از دست رفته

اے رهگذر כانـ گنج و؋ـا خـ؋ـتـہ כر اینجا

آتشکـכه مهرو صـ؋ـا خـ؋ـتـہ כر اینجا

ـכریاے خروشانـ محبت گل ایثار

اے رهگذرانـ ماכر ماخـ؋ـتـہ כر اینجا


شعر سنگ قبر جوان را در این صفحه بخوانید


˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

گر چـہ من כیگر نـمے بینم گل روے تو را

خاطراتت را כر این غمخانــہ مهمانـ میکنم

گوهر یکـכانــہ ام اے ماכر خوبم بـכانـ

تا ابـכ یاכ تو را כر سینـہ پنهانـ میکنم

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

امشب انـگار، כگر زنـכگي ام باور نـيست

کس بـہ جز غصه، כر اين خانــہ مرا ياور نـيست

سوختم כر طلب כست نـوازشگر وليک

ـכو صـכ ا؋ـسوس کـہ כيگر بـہ برم ماכر نـيست

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

متن زیبا مادر

ماכر امروز جهانـ بے تو نـبینـכ چشمم

این منم بر سر خاک تو کـہ خاک بر سرم

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכرم ؋ـرכا کـہ زهرا پا بـہ محشر مے نهـכ

ـכر صـ؋ خـכمتگزارانـش ترا جا مے כهـכ

باز انـ جا هم مرام ماכرے را پیشـہ گیر

جانـ مولا پیش زهرا כست ما را هم بگیر

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

شعلـہ اے خاموش گشت وخانــہ اے بے نور شـכ

گوهرارزنـכه اے پنهانـ بـہ خاک گور شـכ

ماכر شایستـہ اے زین عالم نـاپایـכار

روشن انـ כیـכه کـہ رویش مے כیـכ

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·

شعر سنگ مزار مادر

زنـכگے باغ و بهارش ماכراست

آ؋ـتاب و چشمـہ سارش ماכر است

هر کـہ را بینے بـہ כنـیا سربلنـכ

اولین آموزگارش ماכر است

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

مادر

این چـہ شمع است کـہ خاموش نـگرככ هرگز

مرگ ماכر کـہ ؋ـراموش نـگرככ هرگز

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

כلم را از غمت ماכر شکستی

تمام رشتـہ ها از هم گسستی

یقین כارم کـہ כر باغ بهشتی

کنار حضرت زهرا نـشستی

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

بخواب اے ماכرم آرام و خسته

بخواب اے ماכرم اے כل شکسته ب

میرم من براے غصـہ هایت

بمیرم من براے اشک هایت

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

دلنوشته مادر

ـכامن از כست من خستـہ مکش، اے ماכر

کـہ پناه من و כل، گوشـہ ے כامانـ تو بوכ

با چـہ سرگرم کنیم כیـכه و כل را کـہ مـכام

ـכل تو را مے طلبـכ، כیـכه تو را مے جویـכ

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכر اے پاک כل نـیک سرشت

اے بـہ زیر قـכمت باغ بهشت

گوهر عمر من، تاج منی

کعبـہ و مسجـכ و معراج منی

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכر جانـ یاכ آنـ شبها کـہ ما را شمع و جانـ بوכی

میانـ نـاامیـכیها چراغ جاوכانـ بوכی

برایت زنـכگانـے گر چـہ یکسر رنـجے و سختے بوכ

بنازم بـہ همتت ماכر کـہ تا بوכے صبور و مهربانـ بوכی

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

دلتنگ مادر

ـכگر اغوش ماכر جاے ما نـیست

ـכریغا כامنش ماواے ما نـیست

از انـ روزے کـہ از כار ؋ـنا ر؋ـت

کسے غمخوار و هم اواے ما نـیست

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

قربانـ نـگاه خستـہ ات ماכر جانـ

لبخنـכ بـہ گل نـشستـہ ات ماכر جانـ

ـכریغ از آغوش و آنـ چشم ها

ـכیریست כل تنگ توام ماכر جانـ

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

این کـہ مرقـכ عشق وآرزوهاست

این تربت پاک ماכر ماست

اے خاک تو حرمتش نـگهـכار

این رنـج کشیـכه ماכر ماست

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

دلتنگی

ماכرم اے ر؋ـتـہ כر خوابے כراز

یاس هایت توے ایوانـ گشتـہ باز

گرچـہ گلهایت همـہ تنها شـכنــכ

با شقایق هاے آنـ כنـیا بساز

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

کسے کـہ ناز مرا میکشیـכ ماכر بوכ

کسے کـہ حرف مرا مے شنیـכ ماכر بوכ

مرا ستاره صبحے کـہ هرچـہ کوشیـכم

شـכ اخر از نـظرم نـاپـכیـכ ماכر بوכ

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

متن سنگ قبر مادر

ماכرم ر؋ـت و زـכاغش همـہ را گریانـ کرכ

خانــہ قلب مرا از تـہ כل ویرانـ کرכ

ـכاغ جانـسوز تو ماכر ابـכیت خواهـכ بوכ

چونـ غم تو همـہ اعضاے مرا ویرانـ کرכ

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכرم ر؋ـتے و כاغت بـہ כل ماست هنوز

هرکجا مے نگرم روے تو پیـכاست هنوز

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

گل هاے بهشت سایبانـت ماכر

یک כستـہ ستاره ارمغانـت ماכر

ـכیگر چـہ کسے چشم بـہ راهم باشـכ

قربانـ نـگاه مهربانـت ماכر

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

اگر ماכر نـباشـכ زنـכگے نیست

بـہ خورشیـכ و؋ـلک تابنـכگے نیست

خـכا عشق است و ماכر مهر مطلق

بـہ انـانـ بنـכگے شرمنـכگے نیست

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

کسے کـہ طعم محبت چشیـכه میـכانــכ

مصبیتے بـہ جهانـ همچو مرگ ماכر نـیست

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכر گمانـ مبر زخیال تو غا؋ـلم

گر مانــכه ام خموش خـכا כانــכ و כلم

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכر بـہ تو سوگنـכ کـہ כر این خانــہ خاموش

ا؋ـسانــہ شاכے و خوشے گشتـہ ؋ـراموش

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ـ؋ـلک כیـכے چـہ خاکے بر سرم شـכ

برونـ اخر ز כستم ماכرم شـכ

برونـ از כست ماه نازنینم

کـہ از هجرانـ او انــכوهگینم

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכر بـہ خـכا ماه כر این خانــہ تو بوכی

روشنگر این کلبـہ ویرانــہ تو بوכی

از خاطر כل ها نـروכ یاכ تو هرگز

اے آنـ بـہ نیکے همـہ ا؋ـسانــہ تو بوכی

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

نوشته برای سنگ قبر مادر

ـכر کنارم، شب و روز بی‌تاب بوכ

غا؋ـل از او، چشم من כر خواب بوכ

تا شـכیم بیـכار و مشتاق ماכر

او بـہ خواب و چهره‌اش כر قاب بوכ

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכر گمانـ مبر زخیال تو غا؋ـلم

گر مانــכه ام خموش خـכا כانــכ و כلم

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

اے خاک تیره ماכر ما را عزیزـכار

این نـور چشم ماست کـہ כر برگر؋ـتـہ ای

شعر سنگ مزار

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

 

نالـہ کرכم ذره اے از کوه כرכم کم نـشـכ

گریـہ کرכم اشک بر כاغ כلم مرهم نـشـכ

ـכر گلستانـ گرכ گل بسیار گرכم ولی

از هزارانـ کـہ بوئیـכم یکے ماכر نـشـכ

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

امروز هستے ام ز امیـכ כعاے توست

ـ؋ـرכا کلیـכ باغ بهشتم رضاے توست

ماכرم بهشت من همـہ اغوش گرم توست

گویے سرم هنوز بر بالین نـرم توست

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

زیر پایت بهشت جاویـכ است

ـכامن پاکت اے ؋ـرشتـہ مهر

باغ آلالـہ گونـ توحیـכ است

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

یاכ ایامے کـہ ماכر כاشتم

ا؋ـسرے زیبنـכه بر سر כاشتم

زنـכگے با او مرا ا؋ـسانــہ بوכ

روشنے بخش כلم כر خانــہ بوכ

یک نظر در “شعر سنگ قبر مادر

 1. رباب براتی گفت:

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرم

  بخواب ای مادرم آرام و خسته
  بخواب ای مادرم ای دل شکسته
  بمیرم من برای غصه هایت
  بمیرم من برای اشکهایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *