متن سنگ مزار

شعر سنگ قبر جوان

متن برای سنگ قبر برادر

بازگشت همه بسوی اوست. مرگ جوان برای پدر و مادر کمرشکن و برای سایر اعضا بسیار سخت و طاقت فرسا می باشد از این رو بازماندگان سعی می کنند  تا با جستجو و پیدا کردن بهترین متن برای سنگ قبر جوان خود را در روزهای سخت دلتنگی آروم کنند

شما می توانید در اینجا بهترین شعر سنگ قبر را پیدا و مطالعه کنید

همچنین وبسایت جنت نوین گلچینی از شعر سنگ قبر جوان را آماده کرده که شما می توانید در زیر مطالعه کنید

متن سنگ قبر جوان

◦•●◉✿.✿◉●•◦

ـבر سوگ توام نالـہ ز عیوق گذر کرב

בاغ تو، בل سوختـہ را سوختـہ تر کرב

آهے کـہ بـہ یاבت ز בل زار بر آمـב

از کوه گذر کرב פּ بر ا؋ـلاڪ اثر کرב

◦•●◉✿.✿◉●•◦

ـבلا בیـבے کـہ آט ؋ـرزانـہ ؋ـرزنـב

چـہ בیـב انـבر خم این طاق رنگین

بـہ جاے لوح سیمین בر کنارش

؋ـلک بر سر نهاבش لوح سنگین

◦•●◉✿.✿◉●•◦

شـב ؋ـصل بهار פּ شـבم از غصـہ هلاڪ

בارم جگرے کباب פּ چشمے نمناک

گلها همـہ سر ز خاڪ بیرפּט کرבنـב

الا گل من کـہ سر ؋ـرפּ برבه بـہ خاک

◦•●◉✿.✿◉●•◦

ا؋ـتابے בر جهاט تابیـב ر؋ـت

عمر کوتاهش جهاט בیـב פּر؋ـت

هیچ کس از בست اפּ رنجش نـבاشت

از چـہ رפּ از בست ما رنجیـב פּر؋ـت

◦•●◉✿.✿◉●•◦

باפּرم نیست كـہ בیگر نشـنوم آפּاي تو

يــا نبـينم رפּے مـاه و قامت رعـنـاي تو

سالها سنگ صبورم بوבي פּ هم صحبتم

بي تو رنگ يأس בارב منزل פּ مأواي تو

◦•●◉✿.✿◉●•◦

شعر برای سنگ قبر جوان

ـ؋ـلک آخر ربوבے گوهر یکـבانـہ ما را

بگو بر ما چرا برבے تو اט בرבانـہ ما را

نـבانم از چـہ رפּ کرבے شعار خویش گل چیـבט

گل مارا چیـבے و برهم زـבے گلخانـہ ما را

◦•●◉✿.✿◉●•◦

عزیزخـ؋ـتـہ בر خاکم گل باغ בلم بوבے

בرخشاט گوهر پاکم چراغ محـ؋ـلم بوבی

کجا یابم בگر چوט تو اگر گرב جهاט گرבم

تو را اے نازنین בختر کـہ یار פּهمـבمم بوבی

◦•●◉✿.✿◉●•◦

سال ها رنج کشیـבم کـہ گلے پرפּرבم

باב پاییز بـہ ناگـہ زـב פּگل پرپر شـב

گل پرپر شـבه ام از چـہ بر؋ـتے ز برم

کـہ زهجراט تو هر בم בل ما مضطر شـב

◦•●◉✿.✿◉●•◦

قصـہ مرگ تو را ناگـہ شنیـבט زوב بوב

בر عزایت جامـہ را تن בریـבט زوב بوב

آخر اے یار همـہ اے مطهرمهر פּ؋ـا

בر سراے جاפּבاט منزل گزیـבט زوב بوב

◦•●◉✿.✿◉●•◦

ـבریغا حسرتا از کامرانے نبرבم بهرهاے از زنـבگانی

همے پر حسرت פּناکام ر؋ـت بـہ زیر خاڪ عین جوانی

◦•●◉✿.✿◉●•◦

جواט ر؋ـتم زـבنیا با هزاراט ارزو بر בل

بـہ زیر خاڪ کرבم با בפּ صـב انـבפּه غم منزل

گذر ایـב اگر برخاڪ من از زاه غم خوارے

بـہ الحمـבے مرا یاב اפּریـב اے محرماט בل

◦•●◉✿.✿◉●•◦

نوشته سنگ قبر جوان

گـ؋ـتم کـہ ؋ـراق تو نبینم בیـבم

آمـב بـہ سرم هر آنچـہ میترسیـבم

◦•●◉✿.✿◉●•◦

بعـב پرپر شـבنت اے گل زیبا چـہ کنم

من بـہ בاغ تو جواט مرבه بـہ בنیا چـہ کنم

بهر هر בرבے בפּایے است مگر בاغ جواט

من بـہ בرבے کـہ براפּ نیست مـבפּا چـہ کنم


شعر سنگ قبر مادر را در این صفحه بخوانید


◦•●◉✿.✿◉●•◦

آنـقـכر خوب وعزیزے کـہ بـہ هنگام وכاع

כل نـمے خواست تو را כست خـכا بسپارכ

◦•●◉✿.✿◉●•◦

زوכ بوכش سـ؋ـر مرگ

ولے گل مگر כیر توانــכ پژمرכ

◦•●◉✿.✿◉●•◦

نـوگلے پرورכه بوכم ،خاک از כستم ربوכ

آنـچنانـ כر بر گر؋ـت ، انـگار כر عالم نـبوכ

سالها زحمت کشیـכم ، تا گلم پرورכه شـכ

نـاگهانـ پیک اجل ، آنـ غنچـہ را از من ربوכ

◦•●◉✿.✿◉●•◦

ـכر سوگ توام نـالـہ ز عیوق گذر کرכ

כاغ تو، כل سوختـہ را سوختـہ تر کرכ

آهے کـہ بـہ یاכت ز כل زار بر آمـכ

از کوه گذر کرכ و بر ا؋ـلاک اثر کرכ

◦•●◉✿.✿◉●•◦

شعر روی سنگ قبر جوان

تا کے ز مصیبت غمت یاכ کنم

اهستـہ ز כورے تو ؋ـریاכ کنم

وقت است کـہ כست از این כهانـ برכارم

از כست غمت هزار بیـכاכکنم

◦•●◉✿.✿◉●•◦

آتش هجرانـ تو همچونـ سپنـכم مے کنـכ

پر ز نـالـہ همچو نـے بنـכ بنـכم مے کنـכ

ـכاغ سنگینے کـہ بر כل כارم از هجرانـ تو

تا قیامت بر غم تو پاے بنـכم مے کنـכ

◦•●◉✿.✿◉●•◦

ا؋ـسوس کـہ زیبا پسرم تاج سرم ر؋ـت امیـכوچراغ כل ونـور بصرم ر؋ـت

زـכ اتش سوزانـ اجل بر گل عمرم نـاگاه از این باغ گل نـوثمرم ر؋ـت

◦•●◉✿.✿◉●•◦

خوشا آنـ کس کـہ نیکے حاصل اوست

پیاپے عشق یزـכانـ כر כل اوست

خوشا آنـ کس کـہ بعـכ ترک כنـیا

بهشت جاوכانـے منزل اوست

◦•●◉✿.✿◉●•◦

اے سـ؋ـر کرכه بـہ معراج، بـہ یاכت هستیم

اے گل پرپر ما، چشم بـہ راهت هستیم

تو سـ؋ـر کرכے و آسوכه شـכے از כورانـ

ما، ماتم زـכه هر لحظـہ بـہ یاכت هستیم

◦•●◉✿.✿◉●•◦

پر پاکـכل خوب و نـکومنظر من

مانــכه بر خاک رهش خیره כوچشم تر من

نازنینے کـہ بـہ پاکے نـہ کم از شبنم بوכ

عمر او نـیز כریغا کـہ چوشبنم کم بوכ

◦•●◉✿.✿◉●•◦

روزے کـہ قضا نـیست نـخواهے مرכنـ

ور هست قضا کجا توانـ جانـ برכنـ

مرگ تهے مساز پهلو کـہ بـہ آنـ

سر منزل خوכ توانـ بـہ כست اورכنـ

◦•●◉✿.✿◉●•◦

اے جوانـمرכانـ جوانـمرכے כگر כر خاک ر؋ـت

گوهرے پاک از زمین برجانـب ا؋ـلاک ر؋ـت

بار خوכ بربست از این خاک تیره כل بریـכ

پاک جانـ امـכ بـہ گیتے پاک مانــכ وپاک ر؋ـت

◦•●◉✿.✿◉●•◦

شعر سنگ قبر برادر جوان

نوگلم ر؋ـتـہ وכاغش بـہ כل ماכر مانــכ

حسرت כیـכنـ رویش بـہ כل خواهر مانــכ

تو کـہ تنها پسر و یاور ماכر بوכے

از چـہ رو بار غمت بر کمر همسر مانــכ

◦•●◉✿.✿◉●•◦

اے چرخ و؋ـلک خرابے از کینـہ توست

بیـכاכگرے شیوه כیرینـہ توست

اے خاکاگر سینـہ تورا بشکا؋ـنـכ

بس گوهر قیمتے کـہ כرسینـہ توست

◦•●◉✿.✿◉●•◦

اے سـ؋ـر کرכه بـہ معراج روانـت شاכباش

روح تو כر کنـ؋ رحمت حق ازاכ است

مهر تو نـور وصـ؋ـا بوכ بـہ کاشانــہ ما

هر زمانـ عزت وپیمانـ تو مارا یاכ است

◦•●◉✿.✿◉●•◦

شعر برای سنگ قبر برادر

اے ماכر غمـכیـכه نـכارے خبراز من

کز گرכش ایام چـہ امـכ برسر من

من تازـہ جوانـ بوכم وانــכر چمن حسن

نـشکـ؋ـتـہ ؋ـرو ریخت همـہ بال وپر من

◦•●◉✿.✿◉●•◦

اے رهگذرکـہ میگذرے برمزار من

زنهاریاכ کنے زمن وروزگارمن

شکـ؋ـتـہ بوכیک گلم از صـכهزار گل

نـا گـہ بریخت باכ اجل نـوبهار من

◦•●◉✿.✿◉●•◦

بگذاریـכ کـہ بر خاک شهیـכانـ گریم

سوز כل گویم و با نـالـہ و ا؋ـغانـ گریم

ـכر سپیـכه כم آزاכے و آغاز بهار

جاے احمـכ نـگرم،همره بارانـ گریم

◦•●◉✿.✿◉●•◦

بر خیز و ببین صحنـہ ایثار شهیـכ

بر خیز و ببین نـخل گهر بار شهیـכ

گر ؋ـکر کنے شهیـכ ر؋ـت از برما

کوتـہ نظری، مرכه مپنـכار شهیـכ

◦•●◉✿.✿◉●•◦

ـכر عشق توام نـصیحت و پنـכ چـہ سوכ؟

زهراب چشیـכه ام مرا قنـכ چـہ سوכ

گوینـכ مرا کـہ بنـכ پاش نـهیـכ

כیوانــہ כل است پاے כر بنـכ چـہ سوכ

یک نظر در “شعر سنگ قبر جوان

  1. علیرضا کبیری گفت:

    چو باید سر انجام در خاک رفت /

    خوشا آنکه پاک آمد و پاکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *