مجموع مختلف اخبار ها و مطالب مرتبط با سنگ مزار، داستانهای جالب خواندنی