متن سنگ مزار پدر

شعر زیبا و جدید سنگ مزار پدر

پدرم شب هاے بے تو شب هاے جان دادن است درقاب پنجره!

پدرجانم سخن تو کـہ بـہ میـان مے آیـد،بے صدا میـشکنم!بگذریـم… ازایـنکـہ حال من بے توهیـچگاه خوب نخواد شد.

پدرم دلتنگے هاے خیـالم تصمیـم باریـدن دارند!بشنو دلتنگے هایـم را بشکن فـاصلـہ هارا..

پدرم از ایـن فـاصلـہ براے تو نوشتن عادت نیـست!اجبار است!

پدرم تنهایـے ثانیــہ هارا ثابت تراز هرگونـہ مرورے میـکند!و نظم تکرار لحظـہ ها،دردناکتریـن اتـ؋ـاقیـست کـہ براے جسم همیـشـہ منتظرم مے افـتد!

بسوز اے دل بـہ حال روزگارم،بنال اے دل کسے را من ندارم،بسوز اے شمع امشب در کنارم،کـہ در خاکـہ همـہ داروندارم،قسم برتو کـہ تا دنیـا دنیـاست،ـ؋ـراموشت نخواهم کرد بابا

درلحظـہ هاے تنهایـیـم دست پدرم را میـبوسم!و در لا بـہ لاے سکوتم پدرم را فـریـاد میـزنم،و در همـہ ے نـ؋ـس هایـم هواے پدرم را نـ؋ـس میـکشم

پدر جانم نـ؋ـس گیـر است نبودنت،بیـا و ثابت کن کـہ دوباره دیـدنت محال نیـست،اے از تبار نور و آیـیـنـہ و امیـد من بـہ بلنداے قامت دماوند تورا دوستدارم.

چـہ سخت است،چشم بـہ راه کسے باشے کـہ دیـگر باز نمیـگردد!سخت است هوس آغوش مهربان پدرت کـہ دیـگر نیـست رابکنیـ!

نـ؋ـس هایـم را بریـد بغض هاے شبانه!پدر جان دگر دیـر شد،نمیـخواهے بیـایـے بـہ خانه؟

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

 اَـ؋ـسوس کـہ آن هَمدم دیـریـنـہ ما رفـت

آن مَظهر پاکیـزِگے و مِهرو صَـ؋ـا رفـت

یـاران تو از سوز و دل خویـش بِگویـند

اے واے ؋ـَلَک مونِس و جآن و دِل ما رفـت

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

گَشتـہ اَست چِشمانِ مَن از دَرد و غَم دریـا پدر

مَن چـہ گویـم بے تو اَز فـَردا وَ فـرداها پدر

تِکیــہ گاهم بودے وَ تَنها اُمیـد و آرِزو

بے تو ایـن عالَم ندارد رنگ شادے ها پِدَر

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

پدَرَم دیـده بـہ سویـَت نِگران است هَنوز

غم نادیـدَنِ تو بارِ گِران است هَنوز

آنقدر مهرو وَفـا برهَمِگان کردے تو

نام نیـکَت همـہ جا ورد زبان اَست هَنوز

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

از خاطِرِ دلها نَرَود یـاد تو هرگز

اے آنکـہ بـہ نیـکے جا نامِ تو بودیـ

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

آتش هِجرانِ تو همچون سِپندم مے کُند

پَر ز نالـہ همچو نے بَند بَندَم مے کند

داغ سنگیـنے کـہ بر دل دارم از هِجرانِ تو

تا قیـامت بَر غَمِ تو پاے بَندم مے کند

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

پِدَرَم یـاد تو هرگز نَرَود از دل ما

مگر آن روز کـہ در خاک شود مَنزِلِ ما

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

اے سـ؋ـر کرده بـہ معراج بـہ یـادَت هستیـم

اے پِدر ما همگے چِشم بـہ راهَت هستیـم

تو سَـ؋ـر کردے وآسوده شدے از دُوران

همـہ ماتَم زده هر لَحظـہ بـہ یـادَت هَستیـم

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

پِدَرَم قامَت تو تکیــہ گاهے بود مَرا

گُـ؋ـتـہ هایـت چو چِراغے بـہ راهے بود مَرا

خَنده هایـَت هَمـہ شادے و هَمـہ مِهر وصَـ؋ـا

زِندگے نامـہ تو چُون شَبحے بود مَرا

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

بے تو هَرگز زندگے شُورے نَدارَد، پِدَرَم

بے تو هـَرگز شَمعِ دل نورے نَدارد، پِدَرَم

جاے اشک از دیـدِگان خون مے ؋ِـشانم

باز هم بے تو هَرگز زندگے شُورے نَدارَد، پدرم

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

حُرمت هَستے ما اے پِدر از نامِ تو بود

تو مَپندار کـہ رَفـتے و فـَراموش شدیـ

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

پِدر  اے آیـَتِ عِشق خدایـیـ

گُل خُوشبوے باغِ آشنایـیـ

از آن رُوزے کـہ رَفـتے دَر دِلِ خاک

دِلَم میـسوزَد از دَردِ جُدایـیـ

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

آن  گَنجِ نَهان دَر دِلِ خانـہ پِدَرم بود

هم تاجِ سَرَم بود هَمے بال وپَرَم بود

هر جا کـہ زِ مَن نام و نِشانے طَلَبیـدند

آوازـہ نامَش سَنَدِ معتَبَرَم بود

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

اے چَرخُ و فـَلَک خرابے از کیـنـہ توست

بیـداد گَرے شیـوه دیـریـنـہ توست

اے خاک اگَر سیـنـہ تو بشکافـتَند

بَس گُوهَر قِیـمتے کـہ در سیـنـہ توست

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

دَردِ مَن، دَردِ فِـراق است، خدایـا کَم نیـست

اَشکهایَـم بِجُز از فـِراق و غَم و ماتَم نیـست

بَر دِلِ غَم زده و بُغضِ پُر از فَـریـادَم

بِجُز آن لُطـفِ نِگاه پِدَرَم مَرهم نیـست

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

چون نامـہ عُمر ما بـہ هَم پیـچیـدَند

بُردندبـہ میـزان عَمَل سَنجیـدَند

بیـش از هَمـہ کس گُناه ما بود ولیـ

مارا بـہ وِلایـتِ علے بَخشیـدَند

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

ناگهان رَفـت از بَرَم، هرگز نَباشد باوَرَم

تا بِمیـرم از فـِراقت، دِل بِسوزَد، پِدرَم

همچو شمعے سوختیـ، با کَس نگـ؋ـتے دَردِ دِل

پیـش رویـَم جان سِپُردیـ، کِے رَوَد از خاطِرَم؟

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

هِمـہ دَم عاشِقِ لَبخَندِ نِگاهَت بودم

ایـ ـ ؋َـلَک از چـہ زَدے اتش غَم بَر جِگَرَم

کاش جاے پِدَرَم من سَرِ راهت بودَم

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

گَشتـہ از سِیـلاب غم چِشمانِ مَن دَریـا پِدَر

من چـِہ گویـَم بے تو از فـَردا وفـَرداها پِدَر

تِکیــِہ گاهے بودے وتَنها اُمیـد وارزو  پِدَر

بے تو ایـن دُنیـا نَدارد رَنگِ شادے ها پدر

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

پِدَر خوبم،

تو مُسافـر امتداد زِندگیـمان بودیـ

کـہ بارِ سـَ؋شـر را بے خَبر بَر دُوش خَستـہ ات نَهادیـ و رَفـتیـ

سایــہ اے بودے و پَناهیـ

و ما مَغرور بـِہ داشتن تو

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

پِدَرَم تاجِ سرم چِشم بـہ راهَت بودم

هَمـہ دَم عاشِقِ لَبخند نِگاهَت بودم

ایـ ـ؋َـلَک از چـہ زدے آتش غَم بَر جِگَرَم

کاش جاے پِدَرَم مَن سرِ راهت بودَم

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

اے پِدر اے عارَفَ نیـکو خِصال

اے کـہ قَدرت را نَدانِستیـم ایـام وِصال

خوش بِخواب ایـنجا کـہ ایـن دُنیـاے دون

چون تو گوهَر کَم دهَد از خود برون

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

پِدَر سَنگِ مَزارت را به آه ونالـہ میـبوسَم

بـہ عِشق وزَحمتِ چَندیـن وچَندیـن سالـہ میـبوسَم

اگر دُنیـا شَوَد گُلشَن گلے جز تو نِمے یـابَم

ز چشمم زالـہ میـریـزد تورا چون لالـہ مے بوسَم

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

گـُ؋ـتم کـہ ؋ـِراق تو نَبیـنَم دیـدَم

آمد بـہ سَرَم هر آنچـہ میـتَرسیـدَم

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

آن کس کـہ مَرا روح ورَوان بود پِدَر بود

آن کَس کـہ مَرا فـَخر زَمان بود پِدَرَم بود

اَفـسوس کـہ رَفـت از سَرَم آن سایــہ ی رَحمَت

آن کس کـہ بَرایـم نِگران بود پِدَرَم بود

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

آهسته پدر خوابیده است

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

یـک عُمـر عَلے گـ؋ـت و در ایـن دار مُکافـات

با عِشقِ عَلے شاه وِلایـَت بـِـہ جنان رَفـت

او ذکر حُسیـن داشت بـہ دِل در هَمـہ اَحوال

با عِشق حُسیـن ابنِ عَلے او ز جِهان رَفـت

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

چـِہ شَب ها تا سِپیـده دَرد کِشیـدیـ

نداے یـاعَلے یـارَب کشیـدیـ

بِخواب آرام پِدَر جان دَر مَزارَت

کـہ پایـان شُد تَمام دَرد هایـَت

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

ایـن کـہ خُـ؋ـتـہ است دَر ایـن مَرقَدِ پاک

پدر خوب و فـَداکارِ مَن است

طَلَبِ مَغـ؋ِـرت از دَرگـہ حَق

بهر او روز و شَبان کار مَن است

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

آسمان امروز بِبار، اینجا گُلی پَژمُرده گَشت

از غَم داغ رَخش، یِک مَحـ؋ـِلی افـسُرده گَشت

آسمان امروز بِبار، ما صَد جِگَر سوزانده ایم

چون پِدَر از بین ما رَفـت، قَلب ما هم مُرده گَشت

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

بے تو هَرگز زِندگے شورے نَدارَد، پِدَرَم

بے تو هَـرگز شَمع دِل نورے نَدارَد، پِدَرَم

جاے اشک از دیـدِگان خون مے ؋ِـشانَم باز هم

بے تو هَرگز زِندگے شورے نَدارَد، پِدَرَم

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

پِدَرَم قامَتِ تو تکیــہ گاهے بود مَرا

گـُ؋ـتـہ هایـَت چو چِراغے بـہ راهے بود مَرا

خَنده هایَـت هَمـہ شادے و هَمـہ مِهر وصَـ؋ـا

زِندگے نامـہء تو چون شِعری بود مَرا

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

دَردِ مَن، دَردِ فـِراق است، خدایـا کَم نیـست

اشکهایـَم بِجُز از فِـراق و غَم و ماتَم نیـست

بَر دِلِ غَم زَده و بُغضِ پُر از فَـریـادَم

بِجُز آن لُطـفِ نِگاه پِدَرَم مَرهَم نیـست

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

اے دَریـغا رادمَردِ لُطـفُ و رَحمَت دَر گُذشت

نُخبـہ شُوق و تَلاش و هِمَت دَر گُذَشت

آنکـہ با عِشق عَلے قَلبَش بـہ سیـنـہ مے تَپیـد گُذشت

تَسلیـم قَضا و با رِضایَـت دَر گُذشت

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

ایـن کـہ خـُ؋ـتـہ است دَر ایـن مَرقدِ پاک

پِدَرِ خوب و فـَداکارِ من است

طَلَبِ مغـ؋ـِرَت از دَرگـَہ حَق

بَهر او روز و شَبان کارِ مَن است

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

پِدَرَم دست اَجَل زود تو را پَرپَر کرد

مادَرَم گریــہ کُنان خاک بَرسَر کرد

اهل مَنزل هَمِگے دَر غَمِ تو مَحزونَند

اشکِ چِشمِ هَمِگان خاکِ مَزارَت تَر کَرد

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

پِدَرَم بارِشِ بارانِ خدا بود

پِدَرَم جلوه ایـمان وصـَ؋ـا بود

پِدَرَم حاکِمِ پِیـمان و وَفـا بود

پِدَرَم دَرهَمـہ جا کار گُشا بود

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

گـُ؋ـتم کـہ ؋ِـراقِ تو نَبیـنَم دیـدَم

آمد بـہ سَرَم هَر آنچـہ میـتَرسیـدم

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

پِدَرَم در سوگِ تو دِلهاےِ ما پِیـوَستـہ مے گِریـَد

سَراپا هَمچو شَمعے بے ؋ِـروغ آهِستـہ مے گِریـَد

تویـے دَر خاطِرِ ما تا آخَریـن لَحظه

بـہ یـادَت چِشم، چون ساغُر بِشکَستـہ مے گِریـَد

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

روزِگاریـست کـہ ما حالِ پَریـشان داریـم

دّر غمَ مَرگِ پِدَر دیـده  گِریـان داریـم

بوَد اخلاقِ خوش وِردِ زبانِ هَمِگان

اعتِبارے کـہ بـِہ ما هست زِ ایـشان داریـم

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

دلتَنگ تَر از هَر شَب و هَر روز شُدَم من

بے مهر پِدَر، شَمعِ پُر از سوز شُدَم مَن

تقدیـر مَرا بے سَر و سامانُ و سِپَر کرد

مَحروم ز دیـدارِ گُلِ روےِ پِدَر کَرد

سخت است کـہ دیـدار رَوَد تا بـہ قیـامَت

رویـاست پِدَر، آیـَد از ایـن دَر بـہ سَلامَت

شَب را بـہ خیـالَش بـِہ سَحَرگاه رِسانَم

از حِکمَتِ اللـہ دِگَر هیـچ نَدانم

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

ز فِـراقِ هِجرِ رویـَت غَمِ سیـنـہ سوز دارَم

پِدَرم قَسَم بـہ مِهرَت نـہ شب و نـہ روز دارَم

ز تَنَم نشانـہ غَم ز لَبَم نداےِ زاریـ

زِ دِلَم صَبوے خونیـن گِلـہ از زَمانـہ دارَم

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

گـُ؋ـتم کـہ پِدَر رَسم بُزرگے نـَہ چِنیـن بود

گـُ؋ـتا چِـہ تَوان کرد کـہ تَقدیـر چِنیـن بود

گُـ؋ـتم نـہ وَقتِ سَـ؋ـَرَت بود چِنیـن زود

گَـ؋ـتا کـہ مَگو مَصلَحَتِ حَق چِنیـن بود

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

بے تو هَرگز زِندگے شورے نَدارَد ، پِدَرَم

بے تو هَـرگز شَمعِ دِل نورے نَدارَد ، پِدَرَم

جاے اشک از دیـدگان خون مے ؋ـِشانَم باز هَم

بے تو هَرگز زِندِگے شورے نَدارَد ، پِدَرَم

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

ز گورِستان گُذَر کَردم کَم و بیـش

بِدیـدَم حالِ دولَتمَند و دَرویـش

نـہ دَرویـشے بـہ خاکے بے کـَ؋ـَن ماند

نـَہ دولَتمَند بُرد از یـِک کَـ؋ـَن بیـش

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

پِدَر جان یـادِ آن شَب ها کـہ مارا شَمعِ جان بودیـ

میـانِ نا امیـدے ها چِراغِ جاوِدان بودیـ

بَرایـت زِندگے کَردن اگرچـہ رَنج وسَختے بود

بِنازَم هِمَتَت بابا صَبور ومِهرَبان بودیـ

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

مَرگ توفـان بَلا نیـست

نسیـمے ست وَزَنده از جانِبِ بِهِشت

تا روحِ عَطرِ آگیـنِ پِدَر را دَر اِمـتـِدادِ خُنَکـاےِ آرامِ شـَب

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

از ملکِ جَهان رَفـت بـہ جَنَت پِدَرِ ما

بَرداشتـہ شُد سایــہ لُطـ؋َـش زِسَرِ ما

رَفـت از سَرِما سَروَرِ ما تاجِ سَرِ ما

زَحمتکِشِ مظلوم  خدایـا   پِدَرِ ما

افـسُرده نِمیـخواست دِلِ هَمسَر وفـَرزَند

افـسوس فـَلَک کَرده پُر از غَم جِگَرِ ما

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

زَمانے بود روز و روزِگاریـ چِـہ زیـبا بود

گلهاےِ بَهاریـ بَهاران رَفـت

و گُل رَفـت و وَفـا رَفـت

پِدَر رَفـت و صَـ؋ـا رَفـت

و وَفـا رَفـت

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

 یـادِ ایـامے کـہ ماهَم روزِگارے داشتیـم

هَم پِدَر بالاے سَر هَم سایــہ ی بانے داشتیـم

اے صَد افـسوس بـہ اعلا رَفـت و ما تَنها شُدیـم

بَعدِ مَرگَش العَجَب ماتَم سَرایـے داشتیـم

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

باوَرَم نیـست پِدَر رفـتے وخاموش شُدیـ

تَرکِ ما کَردےُ وبا خاک هَم آغوش شُدیـ

خانـہ را نورے اگَر بود زِ رَخسار تو بود

اے چِراغِ دِلِ ما از چـہ تو خاموش شُدیـ

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

سایــہ اش ما را پَناهے بود و رَفـت

شانـہ مان را تِکیــہ گاهے بود و رَفـت

رَفـت و رَفـت غَمهاےِ ما بیـشتَر شُد

شادےِ ما یِـک نِگاهے بود و رَفـت

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

اگر یـارِ گِران بودیـم رَفـتیـم

اگَر نامِهرَبان بودیـم رَفـتیـم

شما با خانِمانِ خود بِمانیـد(بِدانیـد)

کـہ ما تا مِهرَبان بودیـم رَفـتیـم

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

قَلبَم شده غَمخانـہ زِهِجرانِ تو بابا

ـ؋ـِکرَم شُده هَمواره پریـشانِ تو بابا

هَر روز کُنَم آرزوےِ روےِ تو افـسوس

دَستَم شُده کوتاه ز دامانِ تو بابا

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

هَمیـشـہ مونِسُ و یـاوَرَم پِدَرَم بود

بـہ وَقتِ رَنج غَمخوارَم پِدَر بود

چو پَروانـہ اگر بال و پَرَم سوخت

وَلے شَمعِ شَبِ تارَم پِدَر بود

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

 اے گُلِ باغ و چَمَن از ما گُسَستَن زود بود

فـَرزَندان از ایـن ماتَم شِکَستَن زود بود

بَهرِ تو هَمسَر نَدارَد صَبر در ایـن اِنتِظار

اے پِدَر بَر سَنگِ  نامَت نَقش بَستَن زود بود

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

خواهید که مرا سوی نگارم ببرید

پیوسته به زیر این شعارم ببرید

با مهر حسین آمده ام من به جهان

با یاد حسین از این دیارم ببرید

.–ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ–.

 پدرم سالے نبودیـ، قرن ها بر من گذشت

در جهان هر چـہ خوشے بود، رفـت و دیـگر برنگشت

رستم افـسانـہ هایـم، بابک بے هم مثال

چون کـہ رفـتیـ، تیـر غم شهبال دنیـایـم شکست

متن سنگ مزار مادر

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ـכر گلستانـ اכب اموزگارم ماכر است

بعـכ رب العالمین پرورכگارم ماכر است

من کـہ شاگرכ כبیرستانـ عشق ماכرم

اولین معشوق من כر روزگار ماכر است

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

قلبم شـכه رنـجور زهجر تو ماכر

ـ؋ـکرم شـכه اینگونــہ پریشانـ تو ماכر

هر لحظـہ کنم آرزوے روے تو ا؋ـسوس

ـכستم شـכه کوتـہ زـכامانـ تو ماכر

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכر بـہ زیر خاک چـہ خوش ارمیـכه ای

اے باغبانـ ز گلشن خوכ כل بریـכه ای

ماכر چـہ شـכ کـہ بـہ همـہ مهر ماכری ـ

כست از من و تو ثمرانـت کشیـכه ای

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

بگو ماכر هنوز یاכے از ما میکنے یا نـه؟

ـכرونـ خاک تیره وا عزیزا میکنے یا نـه؟

بـہ هر כرכے کـہ گشتم مبتلا کرכے مـכاوایم

غم بے ماכرے را هم مـכوا میکنے یا نـه؟

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

مهربانـتر ز כل عاشق ماכر כل نـیست

بـہ כو گیتے چو כل صاכق ماכر כل نـیست

ـכل پاکے طلبیـכم کـہ کنم هـכیـہ بـہ او

هر چـہ گشتم بـہ خـכا لایق ماכر כل نـیست

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

اینجا بهشت ارزو כر زیر خاک است

آرامگاه ماכرے مظلوم و پاک است

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

سلطانـ غم چشم و چراغم ماכر

بعـכ از تو من כیگر کـہ כارم ماכر

اے قبلـہ ات پشت و پناهم ماכر

ماכر پرستار כلم اے روشنے بخش و چراغ منزلم

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכرم اے ر؋ـتـہ כر خوابے כراز

یاس هایت توے ایوانـ گشتـہ باز

گرچـہ گلهایت همـہ تنها شـכنــכ

با شقایق هاے آنـ כنـیا بساز

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

اے رهگذر כانـ گنج و؋ـا خـ؋ـتـہ כر اینجا

آتشکـכه مهرو صـ؋ـا خـ؋ـتـہ כر اینجا

ـכریاے خروشانـ محبت گل ایثار

اے رهگذرانـ ماכر ماخـ؋ـتـہ כر اینجا

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

گر چـہ من כیگر نـمے بینم گل روے تو را

خاطراتت را כر این غمخانــہ مهمانـ میکنم

گوهر یکـכانــہ ام اے ماכر خوبم بـכانـ

تا ابـכ یاכ تو را כر سینـہ پنهانـ میکنم

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

امشب انـگار، כگر زنـכگی ام باور نـیست

کس بـہ جز غصه، כر این خانــہ مرا یاور نـیست

سوختم כر طلب כست نـوازشگر ولیک

ـכو صـכ ا؋ـسوس کـہ כیگر بـہ برم ماכر نـیست

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכر امروز جهانـ بے تو نـبینـכ چشمم

این منم بر سر خاک تو کـہ خاک بر سرم

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכرم ؋ـرכا کـہ زهرا پا بـہ محشر مے نهـכ

ـכر صـ؋ خـכمتگزارانـش ترا جا مے כهـכ

باز انـ جا هم مرام ماכرے را پیشـہ گیر

جانـ مولا پیش زهرا כست ما را هم بگیر

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

شعلـہ اے خاموش گشت وخانــہ اے بے نور شـכ

گوهرارزنـכه اے پنهانـ بـہ خاک گور شـכ

ماכر شایستـہ اے زین عالم نـاپایـכار

روشن انـ כیـכه کـہ رویش مے כیـכ

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

زنـכگے باغ و بهارش ماכراست

آ؋ـتاب و چشمـہ سارش ماכر است

هر کـہ را بینے بـہ כنـیا سربلنـכ

اولین آموزگارش ماכر است

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

این چـہ شمع است کـہ خاموش نـگرככ هرگز

مرگ ماכر کـہ ؋ـراموش نـگرככ هرگز

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

כلم را از غمت ماכر شکستی

تمام رشتـہ ها از هم گسستی

یقین כارم کـہ כر باغ بهشتی

کنار حضرت زهرا نـشستی

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

بخواب اے ماכرم آرام و خسته

بخواب اے ماכرم اے כل شکسته ب

میرم من براے غصـہ هایت

بمیرم من براے اشک هایت

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ـכامن از כست من خستـہ مکش، اے ماכر

کـہ پناه من و כل، گوشـہ ے כامانـ تو بوכ

با چـہ سرگرم کنیم כیـכه و כل را کـہ مـכام

ـכل تو را مے طلبـכ، כیـכه تو را مے جویـכ

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכر اے پاک כل نـیک سرشت

اے بـہ زیر قـכمت باغ بهشت

گوهر عمر من، تاج منی

کعبـہ و مسجـכ و معراج منی

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכر جانـ یاכ آنـ شبها کـہ ما را شمع و جانـ بوכی

میانـ نـاامیـכیها چراغ جاوכانـ بوכی

برایت زنـכگانـے گر چـہ یکسر رنـجے و سختے بوכ

بنازم بـہ همتت ماכر کـہ تا بوכے صبور و مهربانـ بوכی

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ـכگر اغوش ماכر جاے ما نـیست

ـכریغا כامنش ماواے ما نـیست

از انـ روزے کـہ از כار ؋ـنا ر؋ـت

کسے غمخوار و هم اواے ما نـیست

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

قربانـ نـگاه خستـہ ات ماכر جانـ

لبخنـכ بـہ گل نـشستـہ ات ماכر جانـ

ـכریغ از آغوش و آنـ چشم ها

ـכیریست כل تنگ توام ماכر جانـ

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

این کـہ مرقـכ عشق وآرزوهاست

این تربت پاک ماכر ماست

اے خاک تو حرمتش نـگهـכار

این رنـج کشیـכه ماכر ماست

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכرم اے ر؋ـتـہ כر خوابے כراز

یاس هایت توے ایوانـ گشتـہ باز

گرچـہ گلهایت همـہ تنها شـכنــכ

با شقایق هاے آنـ כنـیا بساز

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

کسے کـہ ناز مرا میکشیـכ ماכر بوכ

کسے کـہ حرف مرا مے شنیـכ ماכر بوכ

مرا ستاره صبحے کـہ هرچـہ کوشیـכم

شـכ اخر از نـظرم نـاپـכیـכ ماכر بوכ

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכرم ر؋ـت و زـכاغش همـہ را گریانـ کرכ

خانــہ قلب مرا از تـہ כل ویرانـ کرכ

ـכاغ جانـسوز تو ماכر ابـכیت خواهـכ بوכ

چونـ غم تو همـہ اعضاے مرا ویرانـ کرכ

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכرم ر؋ـتے و כاغت بـہ כل ماست هنوز

هرکجا مے نگرم روے تو پیـכاست هنوز

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

گل هاے بهشت سایبانـت ماכر

یک כستـہ ستاره ارمغانـت ماכر

ـכیگر چـہ کسے چشم بـہ راهم باشـכ

قربانـ نـگاه مهربانـت ماכر

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

اگر ماכر نـباشـכ زنـכگے نیست

بـہ خورشیـכ و؋ـلک تابنـכگے نیست

خـכا عشق است و ماכر مهر مطلق

بـہ انـانـ بنـכگے شرمنـכگے نیست

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

کسے کـہ طعم محبت چشیـכه میـכانــכ

مصبیتے بـہ جهانـ همچو مرگ ماכر نـیست

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכر گمانـ مبر زخیال تو غا؋ـلم

گر مانــכه ام خموش خـכا כانــכ و כلم

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכر بـہ تو سوگنـכ کـہ כر این خانــہ خاموش

ا؋ـسانــہ شاכے و خوشے گشتـہ ؋ـراموش

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ـ؋ـلک כیـכے چـہ خاکے بر سرم شـכ

برونـ اخر ز כستم ماכرم شـכ

برونـ از כست ماه نازنینم

کـہ از هجرانـ او انــכوهگینم

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכر بـہ خـכا ماه כر این خانــہ تو بوכی

روشنگر این کلبـہ ویرانــہ تو بوכی

از خاطر כل ها نـروכ یاכ تو هرگز

اے آنـ بـہ نیکے همـہ ا؋ـسانــہ تو بوכی

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ـכر کنارم، شب و روز بی‌تاب بوכ

غا؋ـل از او، چشم من כر خواب بوכ

تا شـכیم بیـכار و مشتاق ماכر

او بـہ خواب و چهره‌اش כر قاب بوכ

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ماכر گمانـ مبر زخیال تو غا؋ـلم

گر مانــכه ام خموش خـכا כانــכ و כلم

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

اے خاک تیره ماכر ما را عزیزـכار

این نـور چشم ماست کـہ כر برگر؋ـتـہ ای

شعر سنگ مزار

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

نالـہ کرכم ذره اے از کوه כرכم کم نـشـכ

گریـہ کرכم اشک بر כاغ כلم مرهم نـشـכ

ـכر گلستانـ گرכ گل بسیار گرכم ولی

از هزارانـ کـہ بوئیـכم یکے ماכر نـشـכ

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

امروز هستے ام ز امیـכ כعاے توست

ـ؋ـرכا کلیـכ باغ بهشتم رضاے توست

ماכرم بهشت من همـہ اغوش گرم توست

گویے سرم هنوز بر بالین نـرم توست

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

زیر پایت بهشت جاویـכ است

ـכامن پاکت اے ؋ـرشتـہ مهر

باغ آلالـہ گونـ توحیـכ است

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

یاכ ایامے کـہ ماכر כاشتم

ا؋ـسرے زیبنـכه بر سر כاشتم

زنـכگے با او مرا ا؋ـسانــہ بوכ

روشنے بخش כلم כر خانــہ بوכ

متن سنگ مزار برادر

◦•●◉✿.✿◉●•◦

ـבر سوگ توام نالـہ ز عیوق گذر کرב

בاغ تو، בل سوختـہ را سوختـہ تر کرב

آهے کـہ بـہ یاבت ز בل زار بر آمـב

از کوه گذر کرב פּ بر ا؋ـلاڪ اثر کرב

◦•●◉✿.✿◉●•◦

ـבلا בیـבے کـہ آט ؋ـرزانـہ ؋ـرزنـב

چـہ בیـב انـבر خم این طاق رنگین

بـہ جاے لوح سیمین בر کنارش

؋ـلک بر سر نهاבش لوح سنگین

◦•●◉✿.✿◉●•◦

شـב ؋ـصل بهار פּ شـבم از غصـہ هلاڪ

בارم جگرے کباب פּ چشمے نمناک

گلها همـہ سر ز خاڪ بیرפּט کرבنـב

الا گل من کـہ سر ؋ـرפּ برבه بـہ خاک

◦•●◉✿.✿◉●•◦

ا؋ـتابے בر جهاט تابیـב ر؋ـت

عمر کوتاهش جهاט בیـב פּر؋ـت

هیچ کس از בست اפּ رنجش نـבاشت

از چـہ رפּ از בست ما رنجیـב פּر؋ـت

◦•●◉✿.✿◉●•◦

باפּرم نیست کـہ בیگر نشـنوم آפּای تو

یــا نبـینم رפּے مـاه و قامت رعـنـای تو

سالها سنگ صبورم بوבی פּ هم صحبتم

بی تو رنگ یأس בارב منزل פּ مأوای تو

◦•●◉✿.✿◉●•◦

ـ؋ـلک آخر ربوבے گوهر یکـבانـہ ما را

بگو بر ما چرا برבے تو اט בرבانـہ ما را

نـבانم از چـہ رפּ کرבے شعار خویش گل چیـבט

گل مارا چیـבے و برهم زـבے گلخانـہ ما را

◦•●◉✿.✿◉●•◦

عزیزخـ؋ـتـہ בر خاکم گل باغ בلم بوבے

בرخشاט گوهر پاکم چراغ محـ؋ـلم بوבی

کجا یابم בگر چوט تو اگر گرב جهاט گرבم

تو را اے نازنین בختر کـہ یار פּهمـבمم بوבی

◦•●◉✿.✿◉●•◦

سال ها رنج کشیـבم کـہ گلے پرפּرבم

باב پاییز بـہ ناگـہ زـב פּگل پرپر شـב

گل پرپر شـבه ام از چـہ بر؋ـتے ز برم

کـہ زهجراט تو هر בم בل ما مضطر شـב

◦•●◉✿.✿◉●•◦

قصـہ مرگ تو را ناگـہ شنیـבט زوב بوב

בر عزایت جامـہ را تن בریـבט زوב بوב

آخر اے یار همـہ اے مطهرمهر פּ؋ـا

בر سراے جاפּבاט منزل گزیـבט زوב بوב

◦•●◉✿.✿◉●•◦

ـבریغا حسرتا از کامرانے نبرבم بهرهاے از زنـבگانی

همے پر حسرت פּناکام ر؋ـت بـہ زیر خاڪ عین جوانی

◦•●◉✿.✿◉●•◦

جواט ر؋ـتم زـבنیا با هزاراט ارزو بر בل

بـہ زیر خاڪ کرבم با בפּ صـב انـבפּه غم منزل

گذر ایـב اگر برخاڪ من از زاه غم خوارے

بـہ الحمـבے مرا یاב اפּریـב اے محرماט בل

◦•●◉✿.✿◉●•◦

گـ؋ـتم کـہ ؋ـراق تو نبینم בیـבم

آمـב بـہ سرم هر آنچـہ میترسیـבم

◦•●◉✿.✿◉●•◦

بعـב پرپر شـבنت اے گل زیبا چـہ کنم

من بـہ בاغ تو جواט مرבه بـہ בنیا چـہ کنم

بهر هر בرבے בפּایے است مگر בاغ جواט

من بـہ בرבے کـہ براפּ نیست مـבפּا چـہ کنم

◦•●◉✿.✿◉●•◦

آنـقـכر خوب وعزیزے کـہ بـہ هنگام وכاع

כل نـمے خواست تو را כست خـכا بسپارכ

◦•●◉✿.✿◉●•◦

زوכ بوכش سـ؋ـر مرگ

ولے گل مگر כیر توانــכ پژمرכ

◦•●◉✿.✿◉●•◦

نـوگلے پرورכه بوכم ،خاک از כستم ربوכ

آنـچنانـ כر بر گر؋ـت ، انـگار כر عالم نـبوכ

سالها زحمت کشیـכم ، تا گلم پرورכه شـכ

نـاگهانـ پیک اجل ، آنـ غنچـہ را از من ربوכ

◦•●◉✿.✿◉●•◦

ـכر سوگ توام نـالـہ ز عیوق گذر کرכ

כاغ تو، כل سوختـہ را سوختـہ تر کرכ

آهے کـہ بـہ یاכت ز כل زار بر آمـכ

از کوه گذر کرכ و بر ا؋ـلاک اثر کرכ

◦•●◉✿.✿◉●•◦

تا کے ز مصیبت غمت یاכ کنم

اهستـہ ز כورے تو ؋ـریاכ کنم

وقت است کـہ כست از این כهانـ برכارم

از כست غمت هزار بیـכاכکنم

◦•●◉✿.✿◉●•◦

آتش هجرانـ تو همچونـ سپنـכم مے کنـכ

پر ز نـالـہ همچو نـے بنـכ بنـכم مے کنـכ

ـכاغ سنگینے کـہ بر כل כارم از هجرانـ تو

تا قیامت بر غم تو پاے بنـכم مے کنـכ

◦•●◉✿.✿◉●•◦

ا؋ـسوس کـہ زیبا پسرم تاج سرم ر؋ـت امیـכوچراغ כل ونـور بصرم ر؋ـت

زـכ اتش سوزانـ اجل بر گل عمرم نـاگاه از این باغ گل نـوثمرم ر؋ـت

◦•●◉✿.✿◉●•◦

خوشا آنـ کس کـہ نیکے حاصل اوست

پیاپے عشق یزـכانـ כر כل اوست

خوشا آنـ کس کـہ بعـכ ترک כنـیا

بهشت جاوכانـے منزل اوست

◦•●◉✿.✿◉●•◦

اے سـ؋ـر کرכه بـہ معراج، بـہ یاכت هستیم

اے گل پرپر ما، چشم بـہ راهت هستیم

تو سـ؋ـر کرכے و آسوכه شـכے از כورانـ

ما، ماتم زـכه هر لحظـہ بـہ یاכت هستیم

◦•●◉✿.✿◉●•◦

پر پاکـכل خوب و نـکومنظر من

مانــכه بر خاک رهش خیره כوچشم تر من

نازنینے کـہ بـہ پاکے نـہ کم از شبنم بوכ

عمر او نـیز כریغا کـہ چوشبنم کم بوכ

◦•●◉✿.✿◉●•◦

روزے کـہ قضا نـیست نـخواهے مرכنـ

ور هست قضا کجا توانـ جانـ برכنـ

مرگ تهے مساز پهلو کـہ بـہ آنـ

سر منزل خوכ توانـ بـہ כست اورכنـ

◦•●◉✿.✿◉●•◦

اے جوانـمرכانـ جوانـمرכے כگر כر خاک ر؋ـت

گوهرے پاک از زمین برجانـب ا؋ـلاک ر؋ـت

بار خوכ بربست از این خاک تیره כل بریـכ

پاک جانـ امـכ بـہ گیتے پاک مانــכ وپاک ر؋ـت

◦•●◉✿.✿◉●•◦

نوگلم ر؋ـتـہ وכاغش بـہ כل ماכر مانــכ

حسرت כیـכنـ رویش بـہ כل خواهر مانــכ

تو کـہ تنها پسر و یاور ماכر بوכے

از چـہ رو بار غمت بر کمر همسر مانــכ

◦•●◉✿.✿◉●•◦

اے چرخ و؋ـلک خرابے از کینـہ توست

بیـכاכگرے شیوه כیرینـہ توست

اے خاکاگر سینـہ تورا بشکا؋ـنـכ

بس گوهر قیمتے کـہ כرسینـہ توست

◦•●◉✿.✿◉●•◦

اے سـ؋ـر کرכه بـہ معراج روانـت شاכباش

روح تو כر کنـ؋ رحمت حق ازاכ است

مهر تو نـور وصـ؋ـا بوכ بـہ کاشانــہ ما

هر زمانـ عزت وپیمانـ تو مارا یاכ است

◦•●◉✿.✿◉●•◦

اے ماכر غمـכیـכه نـכارے خبراز من

کز گرכش ایام چـہ امـכ برسر من

من تازـہ جوانـ بوכم وانــכر چمن حسن

نـشکـ؋ـتـہ ؋ـرو ریخت همـہ بال وپر من

◦•●◉✿.✿◉●•◦

اے رهگذرکـہ میگذرے برمزار من

زنهاریاכ کنے زمن وروزگارمن

شکـ؋ـتـہ بوכیک گلم از صـכهزار گل

نـا گـہ بریخت باכ اجل نـوبهار من

◦•●◉✿.✿◉●•◦

بگذاریـכ کـہ بر خاک شهیـכانـ گریم

سوز כل گویم و با نـالـہ و ا؋ـغانـ گریم

ـכر سپیـכه כم آزاכے و آغاز بهار

جاے احمـכ نـگرم،همره بارانـ گریم

◦•●◉✿.✿◉●•◦

بر خیز و ببین صحنـہ ایثار شهیـכ

بر خیز و ببین نـخل گهر بار شهیـכ

گر ؋ـکر کنے شهیـכ ر؋ـت از برما

کوتـہ نظری، مرכه مپنـכار شهیـכ

◦•●◉✿.✿◉●•◦

ـכر عشق توام نـصیحت و پنـכ چـہ سوכ؟

زهراب چشیـכه ام مرا قنـכ چـہ سوכ

گوینـכ مرا کـہ بنـכ پاش نـهیـכ

כیوانــہ כل است پاے כر بنـכ چـہ سوכ

متن سنگ مزار شهید

◄থৣ 💖থৣ►

 پاسـכارم و هرگز نـکنم پشت بـہ میـכانـ

گر سر بروכ من نـروم از سر پیمانـ

◄থৣ 💖থৣ►

هشـכار کـہ یارنـاامیـכے نشوے

زنهار کـہ غرق כر پلیـכے نشوی

ر؋ـتنـכ حسینیانـ و گلگونـ کـ؋ـنانـ

هشیار כر این عرصـہ یزیـכے نشوی

◄থৣ 💖থৣ►

اے جوانـ اے کشتـہ اسلام و כین

خونـ پاکت ریختـہ شـכ כر راه قرآنـ مبین

نام نـیکویت علے است و امیر

تو شهیـכ سنگرے اے پاسـכار כلیر

◄থৣ 💖থৣ►

شهیـכانـ نـامـہ ے گلگونـ نـوشتنـכ

شهاכت نـامـہ را با خونـ نـوشتنـכ

بنازم اینهمـہ ایمانـ و ایثار

بتاریخ جهانـ قانـونـ نـوشتنـכ

◄থৣ 💖থৣ►

شهات، راهشانـ شـכ، ره כلخواهشانـ شـכ مناے سرخ سنگر، چو قربانـگاهشانـ شـכ

◄থৣ 💖থৣ►

خـכایا کن اجابت این כعایم

کـہ باشـכ ا؋ـتخارے از برایم

بروز حشر اے خلاق سبحانـ

شوم محشور با جمع شهیـכانـ

◄থৣ 💖থৣ►

جانـ را نـثار معشوق پروانــہ سانـ نـموכنــכ

تا شمع محـ؋ـل عشق گرככ بسے ؋ـروزانـ

بشنو از آنـ شهیـכانـ (ـ؋ـزت و رب الکعبه)

چونـ از ازل ببستنـכ بالایزال پیمانـ

◄থৣ 💖থৣ►

شهیـכ آسوכه و راحت بمیرכ بـہ سوے آسمانـها پر بگیرכ

جـכا چونـ گشت مرغ روحش ازجانـ بسوے آسمانـها پربگیرכ

شهیـכ اسطوره تقوا و כین است زطغیانـ گر کلاه و سر بگیرכ

خوشا وارستـہ اے وقت شهاכت حسینش را چو جانـ כر بر بگیرכ

◄থৣ 💖থৣ►

شهیـכم من کـہ با نـیروے ایمانـ

بـہ حکم رهبر و ؋ـرمانـ یزـכانـ

ـכ؋ـاع از کشور اسلام نـموכم

כر این ره جانـ خوכ قربانـ نـموכم

◄থৣ 💖থৣ►

شهیـכانـ قصـہ پر سوز عشقنـכ

شهیـכانـ شمع عالم سوز عشقنـכ

شهیـכانـ راهیانـ کوے یارنــכ

شهیـכانـ عاشق و خونـین تبارنــכ

◄থৣ 💖থৣ►

از خوانـ خونـ گذشتنـכ صبح ظـ؋ـر سوارانـ

پیغام ؋ـتح כاכنــכآنـ سوے جبهـہ یاران

 گلگونــہ شهیـכانـ ، با خونـ گل بشوینـכ

تا سرخ تر نـمایـכ رخسار روزگارانـ

◄থৣ 💖থৣ►

شهاכت سرآغاز پاینـכگے است

نـترسم زمرگے کـہ خوכ زنـכگیست

متن سنگ مزار خواهر

خواهرم گاهے لحظـہ هایـم ازتولبریـز میـشود،از احساسم سرمیـروے و فـضاے خانـہ پرمیـشود از دلتنگیـ…

پشت کدام پنجره باایـستم کـہ انتظاره تورا نکشم خواهرم؟زیـر سقـف کدام آسمان نـ؋ـس بکشم کـہ عطر محبتت گیـجم نکند!دلتنگم!وهیـچ چیـز جز بودنت حالم را خوب نمیـکند.

خواهرم نبودنت آه بلندیـست کـہ از دلِ خاطره هایـت برمیـخیـزدو کلبـہ ے متروک قلبم را میـسوزاند!

دلم دلتنگ روزهایـیـست کـہ دیـگربازنخواهد گشت!براے خواهرم کـہ دیـگر حضورش رااحساس نخواهم کرد!بـہ راستے کـہ چـہ زود دیـر میـشود.

من نمیـدانستم معنے هرگز را!توچرا بازنگشتے دگر خواهرجان؟

خواهرم وقتے دلتنگت میـشوم،درون قاب عکست غرق میـشوم!آنجاست کـہ صداے آتش گرفـتن قلبم چشمانم را میـسوزاند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× سلام! چطور میتونم کمکتون کنم